gallery/house_2
Stavebné  bytové  družstvo  rOžňavA
gallery/kontakty

Vítame Vás na stránke Stavebného bytového družstva Rožňava

Správa nehnuteľností na základe zmluvy.

Prenájom vlastných nehnuteľností.

Stavebné bytové družstvo Rožňava vzniklo 14.03.1994 rozdelením Okresného stavebného bytového družstva Rožňava na SBD Rožňava a SBD Revúca.                 SBD Rožňava je zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, vložka 1028/V, odd. Dr. pod Identifikačným číslom 31686966.            viac  >>>>>>>

AKTUÁLNE INFORMÁCIE:

gallery/43460603

Od 01.10.2014 platí zákon č. 205/2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. Plné znenie zákona č. 182/1993 Z.z. v znení zákona
č. 205/2014 Z.z.:  
http://www.vyvlastnenie.sk/predpisy/zakon-o-vlastnictve-bytov-a-nebytovych-priestorov/

Dovoľujeme si poukázať na niekoľko podstatných zmien:   >>>>>>>>>>

počítadlo.abz.cz

Správa webu: Ing. Erika Šmelková 

gallery/images333

ŠTANDARD KVALITY

Za oblasť TEPLO -  podľa Vyhl. ÚRSO č. 277/2012, ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky tepla.