Stavebné bytové družstvo Rožňava vzniklo 14. 03. 1994 rozdelením Okresného stavebného bytového družstva Rožňava na SBD Rožňava a SBD Revúca

Stavebné bytové družstvo Rožňava je spoločenstvom neuzatvoreného počtu osôb. Vykonáva správu spoločných častí a spoločných zariadení bytových domov a zabezpečuje služby súvisiace s užívaním bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve fyzických alebo právnických osôb podľa uzatvorených zmlúv o výkone správy.

Činnosť SBD Rožňava je zabezpečovaná v súlade s platnou legislatívou SR a Zmluvou o výkone správy.

SBD Rožňava zabezpečuje ako správca na základe Zmluvy o výkone správy komplexnú správu bytových domov podľa platnej legislatívy, platných noriem a vnútro družstevných predpisov.